bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Postanowienie - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tarnów z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: ZP.6733.1.41.2018 (data wpływu 19 czerwca 2018 r.), uzupełnionym drogą mailową w dniu 27 czerwca 2018 r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej do realizacji przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów działające przez pełnomocnika Pana Krystiana Dydaka: INSTAL-SANT KRYSTIAN DYDAK, uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie. W zakresie działki o nr ewid. 94/7 umarza postępowanie.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o wydaniu w dniu 29.06.2018 r. postanowienia, znak: ZZ.224.4.25.2018 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów leśnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie oraz o umorzeniu postępowania w zakresie działki nr ewid. 94/7. Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a w pokoju 306, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2018

05.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków na działkach 3/3; 17; 22; 23/1; 23/3 w miejscowości Tarnowiec,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.41.2018

05.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1, 94/7
w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2018

03.07.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) informuję, że w dniu 03.07.2018r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 321/12, 322/11, 325/7 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

29.06.2018

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Zawiadomienie - DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.6

28.06.2018

Zakończone zostało postępowanie prowadzone w związku z odwołaniami od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13.04.2017 r. (ST-I.4210.5.2013.2017.JI) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiającemu połączenie autostrady A.A (ivęzeł „łamów - Północ" z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska"), według wariantu III

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2018

27.06.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm) informuję, że w dniu 27.06.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 751; 265 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2018

26.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 150/1, 151/3 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.U.7234.11.2018

22.06.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową przy ul. Źródlanej w miejscowości Koszyce Małe” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Ogłoszenie - GK.U.7234.9.2018

22.06.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa odwodnienia drogi ul. Bocznej w miejscowości Zgłobice” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Ogłoszenie - GK.U.7234.24.2018

22.06.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017, poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową ul. Sosnowa w Zgłobicach ” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie tarnowskim, woj. małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2018

21.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 18.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 587/3, 590/2, 590/3, 590/4, 642/2, 669/1, 674/3, 674/4, 675/3, 675/4, 675/6, 675/7, 675/8, 676/4, 676/5, 677/1, 678/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/6, 680/4, 680/6, 322, 323, 369, 370, 591, 594, 583/3 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.U.7234.36.2017/2018

21.06.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa fragmentu chodnika przy drodze powiatowej na dz. nr 2812, 2816/2, 2817/2, 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2018

21.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1826/1; 1732/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2018

21.06.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 18.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 298; 202/8; 201/1 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

19.06.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 02.07.2018r. do 14.08.2018r. w godzinach od 800 do 1500
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2018r.
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny 1000 do 1100

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2018

15.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie kolektora gazu na KGZ Tarnów II na działkach nr 515/10; 515/11; 516/3; 518/1; 518/2; 524/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - IR-7012. 5.2018

14.06.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuję, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej działki nr 456/1, 456/2, 454/7 oraz działki przyległe – na dł. ok. 300m w miejscowości Błonie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie - IR-7012. 5.2.2018

14.06.2018

  Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuję, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na działkach nr 443/10, 443/13 - na dł. ok. 200m w miejscowości Błonie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2018

14.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 04.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 168; 159/2; 169/2; 163; 169/1; 165/2; 165/1; 131; 162/3; 161; 139 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2018

12.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 05.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 65; 88/4; 88/5; 88/6; 88/7; 88/8; 88/9 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.48.2018

12.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 25.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 2519/5; 2519/6; 5276/2; 5276/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.49.2018

12.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 28.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 418/9; 388/6; 388/1; 379; 388/4; 387; 383; 381; 380/3; 380/2; 378/1; 392/10; 392/4; 392/6; 393/9; 394/7; 393/8; 394/11; 390/1; 382 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

12.06.2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW

12.06.2018

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie - GK.U.7234.63.2018

11.06.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Granicznej w miejscowości Zgłobice i Koszyce Wielkie” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.36.2018

07.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 3445/29 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie DAB.1.6631.7.2017.MD.7

06.06.2018

 Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15 maja 2018 r., znak: DAB.1.6631.7.2017.MD.4, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r., Nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola - Opatowiec) oraz zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18

05.06.2018

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia że dnia 1 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie, znak: BKS-7624/6/09/11/12/13/14/15/18, o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii", na wniosek z dnia 25 maja 2018 r. Inwestora: „Małe Elektrownie Wodne" s. c. Jerzy, Maria, Piotr Kujawscy ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2018

04.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 25.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1453/7; 1445/5; 1445/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Ogłoszenie o naborze - 8/2018

04.06.2018

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: - rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze - 7/2018

04.06.2018

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze - 6/2018

04.06.2018

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2018

01.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 25.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1453/7; 1445/5; 1445/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.38.2018

01.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30.05.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 820/1; 820/2; 841/4; 841/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.31.2018

01.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.05.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 18/8; 18/6; 18/5; 18/3; 18/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6840.04.1.2018

28.05.2018

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka - Wałki działka nr 270/11 objęta KW nr TR1T/00031269/5, niezabudowana,

Wykaz - GR.6840.04.3.2018

28.05.2018

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka - Wałki działka nr 270/17 objęta KW nr TR1T/00031269/5, niezabudowana,

Wykaz - GR.6840.04.2.2018

28.05.2018

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka - Wałki działka nr 270/14 objęta KW nr TR1T/00031269/5, niezabudowana

Wykaz - GR.6840.04.2018

28.05.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb
Jodłówka - Wałki działka nr 270/12 objęta KW nr TR1T/00031269/5, niezabudowana

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.46.2018

25.05.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 21.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 537/12; 537/11; 538/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Informacja o zatwierdzonej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 18 maja 2018 r. do 17 maja 2021 r. - EP/ 2DSG/2018

24.05.2018

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, znak: KR.RET.070.185.2018, została zatwierdzona taryfa T.W. Sp. z o.o. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 18 maja 2018 r. do 17 maja 2021 r.

Wykaz - GR.6840.06.2018

24.05.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska działka nr 3144/8 objęta KW nr TR1T/00077044/6 zabudowana i numer 3144/4 objęta KW numer TR1T/00045878/5 zabudowana,

Wykaz - GR.6845.07.2018

24.05.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Koszyce Wielkie, budynek komunalny na działce nr 699/8 objętej księgą wieczystą KW numer TR1T/00064435/0,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2018

23.05.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 14.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarne na działkach nr 1498/4; 1498/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.28.2018

22.05.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 21.05.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 473/5; 436/5; 471/2; 459/2; 469/8; 469/10; 469/9; 459/3; 458/14; 909; 908; 907; 458/12; 458/8 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2018

17.05.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 14.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 150/1; 151/3 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.U.7234.10.2018

11.05.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa chodnika przy ul. Prostej w miejscowości Zgłobice” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.387.2018.BW

07.05.2018

 Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 03.04.2018r. Wójta Gminy Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego i terenów do niego przyległych, zaprojektowanego w rejonie drogi gminnej przy ul. Środkowej w Tarnowcu, gm. Tarnów, poprzez projektowaną kanalizację deszczową do potoku „Dębnica", udzielonego Gminie Tarnów, przez Starostę Tarnowskiego decyzją znak: WOŚ. 11.5.6223-25/08 z dnia 30.06.2008r. z uwagi na to, że Gmina Tarnów reprezentowana przez P. Grzegorza Kozioł - Wójta Gminy Tarnów zrzekła się w/w pozwolenia wodnoprawnego,
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej - ul. Środkowej w m. Tarnowiec do wód potoku Dębnica poprzez istniejący wylot usytuowany w przepuście 0 600 w ciągu w/w drogi na dz. nr 319 w m. Tarnowiec.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 132 427