bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.89.2019

23.12.2019

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) informuję, że w dniu 23.12.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 147/18; 146/3; 146/4; 145/3; 145/1; 145/7; 145/6 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.90.2019

23.12.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 5+509 - km 5+970 na działce nr 2812 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.87.2019

23.12.2019

  Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 1+301 - km 1+586 na działce nr 473/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - SR-IX.7440.595.2019.LS

23.12.2019

Na podstawie art. 80 ust.3 oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm) zawiadamiam, że po zakończeniu postępowania toczącego się na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, działającej poprzez pełnomocnika, Marszałek Województwa Małopolskiego w dniu 20.12.2019 r. wydał decyzję znak SR-IX.7440.595.2019.LS zatwierdzającą: Projektu robót geologicznych dla przełożenia drogi krajowej nr 73 umożliwiającego połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów – Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”).

Obwieszczenie

23.12.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz U. z 2018 roku poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 ze zm.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A został wskazany jako podmiot odpowiedzialny za realizację i koordynację budowy gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Pogórska Wola - Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg -Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Wykaz - GR.6840.12.1.2019

20.12.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Biała, działka ewidencyjna numer 233/5 objęta KW nr TR1T/00056037/1, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.0082 ha ,

Wykaz - GR.6845.22.2019

20.12.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Wola Rzędzińska – działki: nr 1560/4, nr 1561/2 (część), nr 1562/4, nr 1563/2, nr 1563/3, nr 1563/7, nr 1566/1, nr 1566/2, nr 1563/9, nr 1567/2, nr 1568/2, nr 1568/4, nr 1569/6, nr 1569/8, nr 1569/10, nr 2772/85 (część), nr 2823/2, objętych KW: nr TR1T/00064370/6, nr TR1T/00050358/5, nr TR1T/00050923/7, nr TR1T/00050924/4, nr TR1T/00118608/8 i nr TR1T/00117208/7, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,

Wykaz - GR.6845.21.2019

20.12.2019

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec - część działki nr 33/188 i część działki nr 33/207 objęte księgą wieczystą nr TR1T/00053335/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2019

19.12.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 17.12.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr: 265; 652 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.88.2019

19.12.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 10.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 147/18; 146/3; 146/4; 145/3; 145/1; 145/7; 145/6 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2019

16.12.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 16.12.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na zagospodarowaniu terenu - budowie: tężni solankowej, wiaty grillowej, placu zabaw, siłowni plenerowej, fontanny, ławek i innych elementów małej architektury, nawierzchni utwardzonych wraz z miejscami postojowymi, oświetlenia solarnego oraz przebudowie linii teletechnicznej na działkach nr 89; 90; 93; 94; 127/29 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.82.2019

13.12.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 30.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 308; 309; 311; 373; 378/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - KR.ZUZ.3.421.824.2019.RW

05.12.2019

 Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.10.2019 r. (data wpływu: 18.11.2019 r.), Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Dopływ spod Zawady (potok Dębnica), istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 2+010, znajdującym się na dz. nr 104/3 obr. Tarnowiec, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Nabrzeżna w m. Tarnowiec, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego -KR.ZUZ.3.421.753.2019.RW

03.12.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.10.2019 r. (data wpływu: 29.10.2019 r.), uzupełniony w dniu 20.11.2019 r., Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Tarnów, decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 20.01.2010 r., znak: WOŚ.II.3.6223-76/09 na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z jezdni i chodnika części drogi gminnej (ulica Długa w miejscowości Zgłobice);
2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego „Rów K", istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 1+150, znajdującym się na dz. nr 913 obr. Zgłobice, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Długa w m. Zgłobice, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -KR.ZUZ.3.421.754.2019.RW

03.12.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia, że na wniosek z dnia 22.10.2019 r. (data wpływu: 29.10.2019 r.), uzupełniony w dniu 20.11.2019 r., Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Tarnów, decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 26.01.2010 r., znak: WOŚ.11.5.6223-78/09 na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi gminnej - ul. Najdałówka w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów;
2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Dopływ spod Zawady (Dębnica), istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 1+795, znajdującym się na dz. nr 53/2 obr. Tarnowiec, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Najdałówka w m. Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2019

28.11.2019

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) informuję, że w dniu 27.11.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 178/2, 181/8, 175/2, 175/6, 175/5 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.84.2019

27.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 08.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 217/2; 216/1; 324 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.86.2019

25.11.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkingu przy ul. Spokojnej na działkach nr 822/1; 822/2; 822/3; 822/4; 824 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - SR-IX.7440.595.2019.LS

25.11.2019

 Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm) oraz art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868), Zawiadamiam, że przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego toczy się, wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, działającą poprzez pełnomocnika, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla przełożenia drogi krajowej nr 73 umożliwiającego połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów – Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”).

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.85.2019

25.11.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego ul. Brzozowa na działkach nr 65; 88/3; 88/6; 88/7; 88/2; 52/13; 52/10; 52/14; 52/8; 52/7; 52/6; 52/5; 52/4 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Informacja

22.11.2019

W związku ze zbliżającą się w m-cu grudniu br, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, Urząd Gminy Tarnów informuje iż, odpady typu: ceramika budowlana, drzwi i okna, nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie mogą znajdować się w kontenerach podstawianych na odpady wielkogabarytowe.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -WOŚ.6220.40.2019.AK - Prezydent Miasta Tarnowa

21.11.2019

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r. na wniosek Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WOŚ.6220.47.2014.KW z dnia 10.11.2015 r. zmienionej decyzją znak: WOŚ.6220.14.2018.EP z dnia 25 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Czajki I", planowanego na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tarnów.

Wykaz - GR.6850.08.3.2019

19.11.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: część budynku Domu Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP usytuowanego na działkach

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2019

19.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1790; 1789 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2019

19.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 51; 69/9; 69/17; 69/18; 69/19; 69/20 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

15.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

14.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.715.2019.MG

13.11.2019

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.}, zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Tarnów, z dnia 10.10.2019 r., znak: IR-7012.30.2019, uzupełniony dnia 30.10.2019 r., zostało wszczęte postępowanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2019

13.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 12.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 18/3, 18/5, 18/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2019

07.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 05.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 2278/17; 1729/10; 1729/14 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji

05.11.2019

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2019

04.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 31.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci teletechnicznej (światłowodowej) na działkach nr 3114/7; 3114/8; 3114/9; 3114/20; 3115; 3132/7; 3132/9; 3132/11; 3153/9; 3188/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oraz na działkach nr 1471/2; 1473 w miejscowości Zaczarnie, gm. Lisia Góra.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2018 , poz. 2068) informuje, że zamieścił na stronie BIP gminy Tarnów (www.bip.gminatarnow.pl) ogłoszenie o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowości Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie tarnowskim, woj. małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowosci Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.61.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Księżycowa w miejscowości Tarnowiec” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2019

31.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 72/1; 72/2 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - DOK.DOK3.9700.69.2019.KP

31.10.2019

  Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa", zawiadamiam, że w dniu 21 października 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję znak: DOK.DOK3.9700.69.2019.KP, którą przedłużył termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów", w ramach opracowania pn.: „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, w m. Tarnów", udzielonego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22.07.2016 r., znak: OS-II.7322.37.2016.MK.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2019

31.10.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 28.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 48, 50/1 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2019

30.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 265; 652 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2019

28.10.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zagospodarowania terenu w tym elementów małej architektury (tężni solankowej, wiaty grillowej, placu zabaw, siłowni plenerowej, fontanny, ławek, koszy na śmieci), budowa nawierzchni utwardzonych wraz z miejscami postojowymi, budowa oświetlenia solarnego oraz przebudowa linii teletechnicznej na działkach nr 89; 90; 93; 94; 127/29 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2019

28.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 25.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 361/1, 361/2, 361/3, 210/10, 362, 363, 365/5, 365/3, 365/2, 364/1, 364/2, 364/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10

23.10.2019

  Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 (II stopień zagrożenia) dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 23 października 2019 roku na następujących obszarach: południowo-zachodnia część Aglomeracji Krakowskiej (dzielnice Krakowa: I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII), strefa Tarnów i miasto Nowy Sącz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2019

21.10.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 21.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 178/2, 181/8, 175/2, 175/6, 175/5 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - BKŚ-7624/6/09/11 /l 2/13/14/15/18/19 (Wojnicz)

21.10.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dła ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dła zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Obwieszczenie - GR.6840.05.4.2019

21.10.2019

  Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się:
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 33/195 o pow. 0.13 ha obręb Tarnowiec objęta KW nr TR1T/00053335/9, niezabudowana, cena wywoławcza 60 000.00 zł netto (14 004,29 €), wadium 3000 zł, termin zagospodarowania : brak, obciążenia: brak,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2019

11.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 18/3; 18/5; 18/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada

11.10.2019

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1009 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

11.10.2019

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1009 t.j.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra.

Obwieszczenie - ST-I.4210.5.2013.2017.JI

10.10.2019

  Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.} poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: ST-I.4210.5.2013.2017JI z dnia 8 października 2019 r. 26.02.2016 r. stwierdzającego, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI z dnia 13.04.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów - Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł Lwowska") /pierwotne brzmienie nazwy inwestycji — Przełożenie drogi krajowej nr 73 odcinek: Węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków - Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie, w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków -Tarnów/, są aktualne,Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 127 219