bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.21.2013

08.05.2017

 Działając na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z zm.)

Wójt Gminy Tarnów
zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 04.05.2017 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.21.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7996 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanej w gminie Tarnów”

Na wydaną decyzję służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji – tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, tj. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) stanowi, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu, adres: www.gmina.tarnow.pl
na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.05.2017

Dokument oglądany razy: 264
« inne aktualności