bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.05.2017, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja zał (31-05-2017 ms)

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska oraz w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

16.05.2017
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska oraz w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 29.05.2017 r. do 30.06.2017 r. w godzinach
od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędzie się
w dniu 14.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów w godzinach:
• Wola Rzędzińska - od godziny 10.00 do 11.30
• Zgłobice i Zbylitowska Góra - od godziny 11.45 do 13.15 .

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
na adres urzad@gmina.tarnow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2017 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:
• Wola Rzędzińska,
• Zgłobice i Zbylitowska Góra,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 29.05.2017 r. do 30.06.2017 r. w godzinach
od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Uwagi i wnioski można składać do dnia 21.07.2017 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gmina.tarnow.pl.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 21.07.2017 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.05.2017

Dokument oglądany razy: 336
« inne aktualności