bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie RDOŚ - ST-I.4210.5.2013.2017.JI

18.05.2017

 Działając na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) [dalej: k.p.a.], w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) [dalej: ustawa ooś],

zawiadamiam strony postępowania

o wniesieniu odwołań do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, od decyzji znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI z dnia 13.04.2017 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów-Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska")" - według wariantu III - etap I, którego Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (31-542 Kraków, ul. Mogilska 25) reprezentowana przez pełnomocnika - Pana Sławomira Teliczana (Ayesa Ingenieria y Arąuitectura S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26A).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w siedzibach: Urzędu Miasta Tarnowa, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Gminy Skrzyszów oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie www.krakow.rdos. gov.pl.


Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.05.2017

Dokument oglądany razy: 229
« inne aktualności