bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.15.1.2017

06.12.2017

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska, działka ewidencyjna numer 1687/9 zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00077046/0,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.10 ha ,

3) opis nieruchomości : działka nr 1687/9 w kształcie prostokąta, zabudowana - zbiornik przeciwpożarowy, służący również do odprowadzenie wód z drenażu melioracyjnego,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady gminy Tarnów z dnia 30.01l2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów, działki te położone są w terenie oznaczonym symbolem „A”, tj. to obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego – teren wyznaczony dla zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej.

5) termin zagospodarowania nieruchomości : częściowo zagospodarowana ,

6)cena nieruchomości 60 244,00 zł netto (14 335.62 euro), podatek VAT – zwolniona,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: tryb przetargowy,

11) obciążenia : brak dostępu do drogi publicznej, nie zakończone postępowanie adminis-tracyjne prowadzone przez Starostę Powiatu Tarnowskiego, związane z modernizacją ewidencji gruntów dot. zmiany powierzchni z dotychczasowej 0.11 ha na aktualną 0.10 ha,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 18 stycznia 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.12.2017

Dokument oglądany razy: 243
« inne aktualności