bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.09.1.2017

06.12.2017

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 33/83 niezabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00053335/9,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.11 ha ,

3) opis nieruchomości : działka nr 33/83 w kształcie litery “L”,niezabudowana,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady gminy Tarnów z dnia 30.01l2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów, działki te położone są w terenie oznaczonym symbolem „A”, tj. to obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego – teren wyznaczony dla zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy ,

6) cena nieruchomości 64 338,00 zł netto (15 309,82 euro), do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: tryb przetargowy - przetarg nieograniczony

11) obciążenia : sieci uzbrojenia – gazociąg DN 100 oraz DN 50 nieczynny gazociąg, ponadto istniejący dojazd z płyt betonowych do stacji redukcyjnej GAZ-SYSTEM S.A. na działce nr 109 (nieformalny) ,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 18 stycznia 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.12.2017

Dokument oglądany razy: 241
« inne aktualności