bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.05.2019

23.04.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 33/195 objęta KW nr TR1T/00053335/9,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.13 ha ,

3) opis nieruchomości : działka nr 33/195 o konfiguracji trapezu, niezabudowana,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów uchwalonego Uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady Gminy w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2008 r. działka ta położona jest w terenie oznaczonym symbolem „A”, tj. w obszarze ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego – teren wyznaczony dla zabudowy mieszkaniowej,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) cena nieruchomości : 66 200,00 zł netto (15 388,91 euro), do ceny nabycia doliczony
zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony,

11) obciążenia: w/w działka w części znajduje się się w strefie ograniczonego użytkowania od gazociągów wysokoprężnych

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 22 maja 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.04.2019

Dokument oglądany razy: 277
« inne aktualności