bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie RDOŚ - ST-L420.3.5.2018.MB

26.04.2019

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) [dalej: k.p.a.] oraz art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz. U, z 2018 r, poz. 2081, ze zm.) [dalej: ustawy ooś],
zawiadamia strony postępowania i równocześnie podaje do publicznej wiadomości,
że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ST-I.420.3.5.2018.MB z dnia 25.04.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Tarnów", którego Inwestorem jest spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Z treścią ww. decyzji oraz z pełną dokumentacją sprawy, w tym z opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.435.183.2019.AP z dnia 26.03.2019 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, adres: al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 509, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7— do 15—.


Od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawy prawne:
- art. 10 § 1 k,p.a. - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 49 § 1 k.p.a. - Jeżeli przepis szczególny takstanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podiniotowej właściwego organu administracji publicznej.
- art, 49 § 2 k.p.a, - Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w ireści tego obwieszczenia, ogłoszenia łub w Biuletynie Informacji Publicznej, Zawiadomienie uważa się sa dokonane po upływie czternastu dni ad dnia, w któjym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie tub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
- art 38 ustawy ooś - Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią,
- art. 74 ust, 3 ustawy QQŚ -Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a-
- art. 85 ust. 3 ustawy oos" - Organ właściwy dc- wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.04.2019

Dokument oglądany razy: 233
« inne aktualności