bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE z dnia 17 maja 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

17.05.2019

 Informuję, że wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023, Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie ustaliło następujące liczby ławników, którzy wybrani zostaną przez Radę Gminy Tarnów:
1) 5 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie,
2) 4 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy,
3) 15 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Tarnów.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Koszt wydania odpisu lub zaświadczenia ponosi Skarb Państwa.
Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, mieszkających stale na terenie Gminy Tarnów, dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Rada Gminy Tarnów powoła zespół, który przed wyborami opiniował będzie kandydatury na ławników pod kątem spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie, a także zwróci się o opinię o każdym z kandydatów do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Kartę zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19 w Tarnowie, na dzienniku podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej gminy www.gmina.tarnow.pl w zakładce „wybory ławników” lub Ministerstwa Sprawiedliwości https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/ w zakładce "formularze" .
Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, na dzienniku podawczym, parter, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczanym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy Tarnów po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Wyborów ławników Rada Gminy Tarnów dokona w głosowaniu tajnym w październiku 2019 roku i do dnia 31 października 2019 r. prześle do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie listę wybranych ławników wraz z dokumentami.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 52 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r, nr 121, poz. 693).


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr Wiesława Mitera

Więcej informacji oraz formularze dostępne w zakładce Wybory Ławników 2019

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.05.2019

Dokument oglądany razy: 395
« inne aktualności