bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - Woj. Małopolski

18.09.2019

 Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity -
Dz.U.2018.1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że 14 sierpnia 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-I.7821.1.24.2019.EB o stwierdzeniu, że odwołanie od decyzji Starosty Tarnowskiego znak: UAB.6740.754.3.2018.MK
z 24.10.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Jodłówka Wałki, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie jezdni drogi powiatowej, przebudowie odwodnienia drogi wraz z budową kładki nad rowem melioracyjnym oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Jodłówka Wałki gmina Tarnów na działkach nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771), 771/3 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3), 935/1 (935), 770, 773/8,172, 986, 279;

Realizacji inwestycji towarzyszących – działki przeznaczone pod inwestycję podlegające ograniczeniu w korzystaniu w miejscowości Jodłówka Wałki gm. Tarnów na działkach nr: 989/4
(989/3) - wydanej inwestorowi: Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56,
30-085 Kraków, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Macieja Antonowicza, zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego dla jego wniesienia, określonego w art. 129 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Ww. postanowienie jest ostateczne.


Strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 71 (parter), tel. 12-39-21-656 w godz. pracy urzędu (poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek – piątek: 7:30-15:30).

Na ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego. Opłata za wniesienie skargi na postanowienie wynosi 100 zł. Opłaty sądowe uiszcza się gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu. Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity - Dz.U.2018.1302 ze zmianami) prawo pomocy, obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądowych, może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego).

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.09.2019

Dokument oglądany razy: 109
« inne aktualności