bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - GR.6840.05.4.2019

21.10.2019

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się:
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 33/195 o pow. 0.13 ha obręb Tarnowiec objęta KW nr TR1T/00053335/9, niezabudowana,
cena wywoławcza 60 000.00 zł netto (14 004,29 €), wadium 3000 zł
termin zagospodarowania : brak, obciążenia: brak,
- pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 33/83
o pow. 0.11 ha obręb Tarnowiec, objęta KW numer TR1T/00053335/9, niezabudowana,
cena wywoławcza 57 895.00 zł netto (13 512,98 €), wadium 2900 zł
termin zagospodarowania: brak: obciążenia: sieci uzbrojenia – gazociągi i istniejący dojazd z płyt betonowych do stacji redukcyjnej.
W studium w/w działki oznaczono symbolem „A” : obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego – teren wyznaczony dla zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej.


Do wylicytowanej ceny działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.


Pouczenie: W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Tarnowiec, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.10.2019

Dokument oglądany razy: 147
« inne aktualności