bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - BKŚ-7624/6/09/11 /l 2/13/14/15/18/19 (Wojnicz)

21.10.2019

 Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Burmistrz Wojnicza zawiadamia


o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dła ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dła zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".


Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 8 kwietnia 2009 r.,
uzupełniony w dniu 2 czerwca 2009 r., Inwestora: Małe Elektrownie Wodne s.c. Jerzy, Maria, Piotr Kujawscy ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna.


Informację o wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami zamieszczono w Ekoportalu - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Wojnicza na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wojnicz: https://wvkaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Mieiski+w+Wojniczu odpowiednio pod numerami: 2009/A/0006, 2011/A/0003 oraz 29/2012, 6/2013, 22/2015, 5/2018 i 31/2018.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Wojnicza.

Zgodnie z art. 77 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Wojnicza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 w/w ustawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, ul. Rynek 1 (I piętro, pok. nr 22) w godzinach pracy Urzędu w terminie od 17.10.2019 r. do 18.11.2019 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu) lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Wojnicza w toku
ww. postępowania. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się
z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Burmistrz Wojnicza

Tadeusz Bąk

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wojniczu oraz Urzędu Gminy Tarnów
2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojnicz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnów
3. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Łukanowice (gm. Wojnicz), Zgłobice i Błonie (gm. Tarnów)
4. a/a BKŚ UM w Wojniczu

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.10.2019

Dokument oglądany razy: 122
« inne aktualności