bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - DOK.DOK3.9700.69.2019.KP

31.10.2019

 Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa", zawiadamiam, że w dniu 21 października 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję znak: DOK.DOK3.9700.69.2019.KP, którą przedłużył termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów", w ramach opracowania pn.: „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, w m. Tarnów", udzielonego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22.07.2016 r., znak: OS-II.7322.37.2016.MK.
Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.
W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.


Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. D26, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 31-10-2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 31.10.2019

Dokument oglądany razy: 105
« inne aktualności