bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego -KR.ZUZ.3.421.753.2019.RW

03.12.2019

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego {Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21.10.2019 r. (data wpływu: 29.10.2019 r.), uzupełniony w dniu 20.11.2019 r., Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

1) stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Tarnów, decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 20.01.2010 r., znak: WOŚ.II.3.6223-76/09 na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z jezdni i chodnika części drogi gminnej (ulica Długa w miejscowości Zgłobice);

2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego „Rów K", istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 1+150, znajdującym się na dz. nr 913 obr. Zgłobice, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Długa w m. Zgłobice, gm. Tarnów.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów wgodz. 830 - 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi Robert Wrzosek, tel. 14 637 69 15, e-mail: Robert.Wrzosek@wody.gov.pl

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 03.12.2019

Dokument oglądany razy: 215
« inne aktualności