bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - SR-IX.7440.595.2019.LS

23.12.2019

Na podstawie art. 80 ust.3 oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm) zawiadamiam, że po zakończeniu postępowania toczącego się na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, działającej poprzez pełnomocnika, Marszałek Województwa Małopolskiego w dniu 20.12.2019 r. wydał decyzję znak SR-IX.7440.595.2019.LS zatwierdzającą:

Projektu robót geologicznych dla przełożenia drogi krajowej nr 73 umożliwiającego połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów – Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”).


Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska - Agenda w Tarnowie /al. Solidarności 5-9, pok. 108, tel. 12 61-60-213/ oraz na stronie BIP https://bip.malopolska.pl/umwm


Zgodnie z punktem II.5 przedmiotowej decyzji nie zwalnia ona Wnioskodawcy z obowiązku uzyskania zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na wykonanie robót geologicznych. Roboty geologiczne projektowane są na obszarze działek zlokalizowanych na terenie gminy Gminy Tarnów, miejscowości Wola Rzędzińska o numerach ewidencyjnych: 19/2, 20, 34/2, 35/2, 45/6, 195, 197, 198, 199, 201, 265, 275, 284, 285/2, 286, 289/1, 292, 293/3, 293/4, 295, 293/6, 293/11, 296, 298, 368, 369, 370, 376, 377, 378, 380/1, 473/4, 474/5, 1150, 1151,


Na podstawie art. 85b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji administracyjnej następuje w formie publicznego obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)

Z up. Marszałka
Województwa Małopolskiego
Marzena Gancarz
Geolog Wojewódzki
/podpisano elektronicznie/

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.12.2019

Dokument oglądany razy: 184
« inne aktualności