bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.02.1.2020

05.02.2020

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:


1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Wola Rzędzińska – działki: nr 1560/4, nr 1561/2 (część), nr 1562/4, nr 1563/2, nr 1563/3, nr 1563/7, nr 1566/1, nr 1566/2, nr 1563/9, nr 1567/2, nr 1568/2, nr 1568/4, nr 1569/6, nr 1569/8, nr 1569/10, nr 2772/85 (część), nr 2823/2, objętych KW: nr TR1T/00064370/6, nr TR1T/00050358/5, nr TR1T/00050923/7, nr TR1T/00050924/4, nr TR1T/00118608/8 i nr TR1T/00117208/7, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: działki nr 1560/4 o pow. 0,2037 nr 1562/4 o pow. 0,2314 ha, nr 1563/2 o pow. 0,1100 ha, nr 1563/3 o pow. 0,1100 ha, nr 1563/7 o pow. 0,1100 ha, nr 1566/1 o pow. 0,0820 ha, nr 1566/2 o pow. 0,0204 ha, nr 1563/9 o pow. 0,0500 ha, nr 1567/2 o pow. 0,1900 ha, nr 1568/2 o pow. 0,0037 ha, nr 1568/4 o pow. 0,1714 ha, nr 1569/6 o pow. 0,0424 ha, nr 1569/8 o pow. 0,0155 ha, nr 1569/10 o pow. 0,0137 ha, nr 2823/2 o pow. 0,0243 ha, część działki nr 1561/2 o pow. 0,1906 ha, część działki nr 2772/85 o pow. 0,1263 ha,

3) opis nieruchomości : działki nr 1560/4, nr 1561/2 (część), nr 1562/4, nr 1563/2, nr 1563/3, nr 1563/7, nr 1566/1, nr 1566/2, nr 1563/9, nr 1567/2, nr 1568/2, nr 1568/4, nr 1569/6, nr 1569/8, nr 1569/10, nr 2772/85 (część), nr 2823/2 wraz z boiskiem piłkarskim o pow. 7840,00 m2 i budynkiem szatniowym o pow. 226,50 m2,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r, teren ten oznaczono symbolem „1US”- jest to teren usług sportu i rekreacji,

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego : miesięcznie, kwota 2000,00 zł (465,0081 euro), do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : na podstawie faktury VAT, do 25 dnia danego miesiąca,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb bezprzetargowy na rzecz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów,

11) obciążenia : nie dotyczy,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 27 lutego 2020 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.02.2020

Dokument oglądany razy: 1895
« inne aktualności