bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19/20

10.02.2020

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.2081 z późn. zm.) - Burmistrz Wojnicza

zawiadamia

strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego wymaganego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dła miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii", którego Wnioskodawcą są Małe Elektrownie Wodne s.c. J. M. P. Kujawscy ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna.


Z treścią akt sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu przy ul. Rynek 1 (I piętro - pok. 22) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Równocześnie informuje się o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.02.2020

Dokument oglądany razy: 1899
« inne aktualności