bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie usługi transportowej na wynajem środka transportowego w rozliczeniu godzinowym w celu odzwozu ziemi, gruzu spod pracy koparki, rozwozu kamienia po drogach gminnych z załadunkiem koparką na terenie Gminy Tarnów w 2018 r - GK.271.4.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 30 000 Euro


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi transportowej na wynajem środka transportowego w rozliczeniu godzinowym w celu odzwozu ziemi, gruzu spod pracy koparki, rozwozu kamienia po drogach gminnych z załadunkiem koparką na terenie Gminy Tarnów w 2018 roku.

III. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecał prace polegające na: świadczeniu usług transportowych pojazdem samowyładowczym o ładowności do 12 ton lub ciagnikiem z przyczepą oraz do 20 ton w ilości 500 maszynogodzin w celu odwozu ziemi spod pracy koparki, rozwozu kamienia, gruzu, płyt itp. po drogach gminnych z załadunkiem koparką.

Uwaga!
1) Wykonawca usługi winien dysponować min. 2 pojazdami samowyładowczymi: pierwszy o ładowności do 12 ton lub ciągnikiem z przyczepą, drugi o ładowności do 20 ton.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018 r.

V. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium wyboru:
1. Podana w ofercie cena za 1maszyno godzinę powinna zawierać w sobie: wynagrodzenie kierowcy, należny podatek VAT.
2. Przewozowi podlegać będą materiały sypkie takie jak: pospółka, piasek, kamień łamany, ziemia, płyty, gruz itp.
3. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby ten zamontował na pojazdach urządzenia GPS, które zostaną mu udostępnione przez Zamawiającego. Koszty montażu urządzeń GPS pokrywa Wykonawca we własnym zakresie. Urządzenia muszą zostać zamontowane najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Kryterium wyboru: 100 % cena brutto za 1 maszynogodzinę.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103, tel. 14 688-01-15 lub 43.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 17.01.2018 r. do godz. 09:30 w zaklejonej kopercie opisanej: „Świadczenie usługi transportowej na wynajem środka transportowego w rozliczeniu godzinowym w celu odzwozu ziemi, gruzu spod pracy koparki, rozwozu kamienia po drogach gminnych z załadunkiem koparką na terenie Gminy Tarnów w 2018 roku”.
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pok. 207.
VIII. Załączniki:

- Ogłoszenie
1. Wzór oferty – załącznik nr 1.
2. Wykaz sprzętu – załącznik nr 2.
3. Projekt umowy – załącznik nr 3.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.01.2018 14:06
Ostatnia zmiana dnia: 2018-01-17 15:08:09
Dokument oglądany razy: 451
Nie podlega Ustawie