bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sprzedaż i dostawę prefabrykatów betonowych o wartości do kwoty 70 tys. zł brutto w celu zabudowania ich przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w 2018 r. - GK.271.1.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych o wartości do kwoty 70 tys. zł brutto w celu zabudowania ich przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w 2018 r.

III. Zakres usług obejmuje: sprzedaż i dostawę niżej wymienionych prefabrykatów:

1. Elementy ściekowe:
1) płytkościek o wym 50x50x14/8cm (środek elipsowaty)
2) korytko głębokie 50x50x43/35cm
3) korytko średnie 50x41x35/27cm
4) korytko płytkie 50x50x17/9cm
5) korytko średnie 50x40x21/15cm
6) korytko ściekowe trójkątne 50x50x18/20cm
7) korytko długie 70x35x17/11cm

2. Płyty ażurowe:
1) płyta otwór okrągły 90x60x9cm
2) płyta otwór okrągły podwójnie zbrojona 90x60x10cm
3) płyta otwór kwadratowy 60x80x8cm
4) płyta otwór kwadratowy 60x40x10cm
5) płyta otwór kwadratowy 60x80x10cm
6) płyta otwór kwadratowy 60x40x8cm

3. Przepusty:
1) przepust zbrojony fi 80 cm x 100 cm
2) przepust zbrojony fi 60 cm x 100 cm
3) przepust zbrojony fi 50 cm x 100 cm
4) przepust zbrojony fi 40 cm x 100 cm
5) przepust niezbrojony fi 100 cm x 50 cm
6) przepust niezbrojony fi 50 cm x 100 cm
7) przepust niezbrojony fi 40 cm x 100 cm

Uwaga!
Zamawiający wymaga aby oferent posiadał min. 2 samochody do przewozu prefabrykatów: jeden o tonażu do 10 ton oraz drugi powyżej 10 ton z podnośnikiem HDS w celu łatwiejszego rozładunku prefabrykatów.


IV. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018 r.

V. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium wyboru:
1.Cena, która będzie brana pod uwagę winna stanowić sumę cen jednostkowych wszystkich prefabrykatów podanych w ofercie, w formularzu ofertowym.
2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania, sprzedaży, załadunku, dostarczenia prefabrykatów w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ich rozładunku a także podatek VAT.
3. Do wykonania prefabrykatów należy użyć wyłącznie materiały jakościowo dobrych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Prefabrykaty muszą być wykonane w dobrych jakościowo formach i spełniać wymogi określone przez Polskie Normy.
4. Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca udzielił na dostarczane prefabrykaty 3 letniej gwarancji.
5. Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym stanowić będą podstawę do wystawiania faktur VAT i rozliczenia dostarczonych prefabrykatów.
6. Kryterium wyboru: Suma cen jednostkowych brutto za poszczególne prefabrykaty będzie jedynym kryterium decydującym o wyborze Oferenta - Cena 100 %.


VI. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103, tel. 14 688-01-15 lub 43

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 16.01.2018 r. do godz. 13:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych o wartości do kwoty 70 tys. zł brutto w celu zabudowania ich przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w 2018 r.”.
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pok. 207.
X. Załączniki:

- SIWZ
1. Wzór oferty – załącznik nr 1.
2. Wykaz sprzętu – załącznik nr 2.
3. Projekt umowy – załącznik nr 3.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.01.2018 13:13
Ostatnia zmiana dnia: 2018-01-22 12:58:44
Dokument oglądany razy: 390
Nie podlega Ustawie