bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego odwodnienia drogi ul. Bocznej w miejscowości Zgłobice.- GK.271.8.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
NIP 873-15-50-848
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego odwodnienia drogi ul. Bocznej w miejscowości Zgłobice.

1. Zakres opracowania:
- odwodnienie drogi zlokalizowanej na dz. nr 556/2 o dł.ok. 410 mb,

Zakres opracowania dokumentacyjnego obejmował będzie m.in.:
- sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – (Dz. U. z 2012, poz. 462 ze zm.) oraz przepisami Prawa budowlanego (Dz. U z 2017 r. poz. 1332).
a) odwodnienie
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 lub 1 :500 dla realizacji odwodnienia,
- profil podłużny odwodnienia 1:500/50,
- lokalizacja korytek i innych elementów odwodnienia drogi,
- przekroje typowe,
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych,
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych,
c) ponadto
- operat wodnoprawny 2egz. /jeśli wymagane/.,
- opinię geotechniczną /jeśli będzie wymagana/,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- uzyskanie zgód/braków zgód od właścicieli nieruchomości na terenie których będzie zlokalizowana inwestycja.
1) Mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Specyfikacja, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacja winny być opracowane również w formie elektronicznej.
2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do jednoosobowego podejmowania w imieniu Gminy Tarnów czynności w zakresie reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem projektu (w szczególności uzyskiwaniem uzgodnień branżowych i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania dwóch spotkań z mieszkańcami ul. Bocznej w którym obligatoryjnie weźmie udział Wykonawca celem uzgodnienia rozwiązań projektowych.
4) Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

III. Warunki

1. Opracowana dokumentacja winna zawierać wszystkie uzgodnienia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/.

2. Wartość brutto za wykonanie opracowania będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości opracowania oraz należny podatek VAT.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

5. Wykonawca do oferty załączy harmonogram prac, który będzie stanowił załącznik do umowy o realizacji projektu. Nie stosowanie się do harmonogramu prac będzie mogło stanowić podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie i naliczenie kar umownych.

6. Termin wykonania opracowania do 30.09.2018 r. z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych.

7. Sposób zapłaty: trzy faktury, po zakończeniu etapów:

1. pierwsza faktura o wartości do 30% wartości całego zamówienia po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji inwestycji opracowanej na mapie do celów projektowych (jeśli taka mapa w tym przypadku będzie wymagana);
2. druga faktura o wartości do 60% całego zamówienia po wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót po złożeniu kompletu dokumentów w Starostwie Powiatowym; dokumentacja musi być uprzednio przedłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów i zatwierdzona w konsultacji z sołtysem i radnym ze Zgłobic/,
3. trzecia faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

UWAGA! W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości przylegających do pasa drogowego, a konieczności zajęcia fragmentów tych nieruchomości przy realizacji inwestycji i jednocześnie braku możliwości innego rozwiązania, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o wartości 30% całości zamówienia i umowa zostanie rozwiązana. Brak zgód musi być dostarczony do Zamawiającego na piśmie z uzasadnieniem, po uprzednim przedstawieniu koncepcji odwodnienia drogi 556/2 w Zgłobicach.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu technicznego odwodnienia drogi ul. Bocznej w miejscowości Zgłobice” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”

2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- Mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.01.2018 15:33
Ostatnia zmiana dnia: 2018-02-06 13:56:22
Dokument oglądany razy: 464
Nie podlega Ustawie