bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie kładki przy drodze gminnej w miejscowości Radlna - IR.7012. 4.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kładki przy drodze gminnej w miejscowości Radlna
Zakres robót obejmuje:
1. Kładka - fundamenty na studniach żelbetowych
2. izolacje i nawierzchnie
3. elementy zabezpieczające.

III. Warunki
1. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót, który należy dołączyć do oferty.
2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 102 tel. 14/688-01-34 lub 14/688-01-16.
4. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – 3 dni po podpisaniu umowy
- zakończenie : 30.06.2018 r.
5. Termin i sposób zapłaty: do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia i nie podlega wykluczeniu.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 06.02.2018 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „wykonanie kładki w m. Radlna”.
2. Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Załączniki:
- Formularz i oświadczenie
- Projekt
- Przedmiar

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.01.2018 12:52
Ostatnia zmiana dnia: 2018-02-08 14:48:46
Dokument oglądany razy: 449
Nie podlega Ustawie