bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie oświetlenia drogowego linią kablową w miejscowości Jodłówka – Wałki dz. nr 279, 1145/1 - GK.271.12.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie oświetlenia drogowego linią kablową w miejscowości Jodłówka – Wałki dz. nr 279, 1145/1


III. Warunki

1. Wartość brutto za wykonanie ww. oświetlenia będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do realizacji zadania oraz należny podatek VAT. (inwentaryzacja, koszty płatnych nadzorów zarządców sieci, zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót)

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

4. Termin wykonania zamówienia do 10.04.2018 r.

5. Sposób płatności: przelew – 30 dni po bezusterkowym końcowym odbiorze

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 5.02.2018 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie oświetlenia drogowego linią kablową w miejscowości Jodłówka – Wałki dz. nr 279, 1145/1” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ

2. Oferta musi zawierać formularz ofertowy wraz z kosztorysem oraz zestawieniem RMS – zgodny z załączonym na stronie.

3. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- Mapa

- Projekt wykonawczy

- Uzgodnienia

- Skorygowany przedmiar

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.01.2018 15:49
Ostatnia zmiana dnia: 2018-02-20 13:11:49
Dokument oglądany razy: 609
Nie podlega Ustawie