bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 18 tys.m2 w roku 2018, co stanowi ok. 6 km dróg o szerokości od 2,4 m do 5,5 m. - GK.271.14.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert


I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 18 tys. m2 w roku 2018, co stanowi ok. 6 km dróg o szerokości od 2,4 m do 5,5 m.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-32-20 7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

1. Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. roboty pomiarowe w ilości 6,0 km,
2. ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km w ilości 1600m2,
3. wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 11000m2,
4. korytowanie na głębokość 40 cm (roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km) w ilości 1000m2,
dodatek za każdy cm korytowania (+ -),
5. warstwa dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych - frakcja od 0,0 do 63,0 mm o średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 1000m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa naturalnego (+ -),
6. górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych /kliniec/ frakcji od 0,0 mm do 31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 13000m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa łamanego (+ -),
7. wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) o grubości 3 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 3300m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -),
8. wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 18000m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -),
9. wykonanie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych – 60 szt,
10. wykonanie regulacji pionowej zaworów i zasuw wodociągowych – 35 szt.

2. Dodatkowe informacje:
1. Maksymalna odległość realizowanego zamówienia od granic miasta Tarnowa – 15 km,
2. Szerokość dróg od 2,4 m do 5,5 m,
3. Na drogach obowiązuje kategoria ruchu KR 1-2,
4. Do wykonania warstwy ścieralnej wymaganym będzie stosowanie asfalto-betonu z masy na kruszywie grysowym.
5. Technologia wykonywanych robót (min. 30 odcinków dróg) każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi.

3. Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na koszt własny,
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze (odt)

- Projekt umowy

- Odpowiedź

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.02.2018 09:36
Ostatnia zmiana dnia: 2018-03-01 12:35:47
Dokument oglądany razy: 770
Podlega Ustawie