bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 451, 36 w miejscowości Poręba Radlna (droga tzw. Przebięda) - GK.271.17.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 451, 36 w miejscowości Poręba Radlna (droga tzw. Przebięda)


III. Warunki

1. Wartość brutto za wykonanie ww. oświetlenia będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do realizacji zadania oraz należny podatek VAT.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

4. Termin wykonania zamówienia do 30.04.2018 r.

5. Sposób płatności: przelew – 30 dni po bezusterkowym końcowym odbiorze

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 451, 36 w miejscowości Poręba Radlna (droga tzw. Przebięda)” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”

2. Oferta musi zawierać formularz ofertowy wraz z kosztorysem oraz zestawieniem RMS.

3. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- Mapa

- Profil skrzyżowania z linia 15KV

- Projekt

- Protokół ZUD

- Przedmiar

- Schemat

- Tauron - zugodnienie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.02.2018 09:16
Ostatnia zmiana dnia: 2018-03-01 12:38:37
Dokument oglądany razy: 541
Nie podlega Ustawie