bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2018 13:39, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: informacja z otwarcia ofert - publikacja (25-04-2018 ms)

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze dz. nr 420/1 - IR -271.10.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z p.zm./.I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Przebudowa instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze dz. nr 420/1.

2. Kod CPV:
45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45 33 11 00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania.

3. Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejącej instalacji
- wymiana grzejników i armatury grzejnikowej
- wymiana instalacji grzejnikowej
- rozprowadzenie przewodów
- przebicie w ścianie
- płukanie i próba ciśnieniowa
- uruchomienie i regulacja pracy instalacji CO.

4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach.

5. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady dokumentacji technicznej i przedmiarów) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust.1 ustawy pzp (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Kosztorysy

- Projekt + STWiOR

- Projekt umowyOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.04.2018 13:39
Ostatnia zmiana dnia: 2018-04-09 13:39:04
Dokument oglądany razy: 270
Podlega Ustawie