bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na remont placu- wymiana nawierzchni na dz. nr 1548/1,1548/2,1552/1 w miejscowości Wola Rzędzińska - IR-271.8.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
- Informacja z otwarcia ofert


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2015r.poz.2164zp.zm./.I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel at gmina.tarnow.pi faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Remont placu- wymiana nawierzchni na dz. nr 1548/1,1548/2,1552/1 w miejscowości Wola Rzędzińska.

2. Kod CPV:
45 233 250-6 nawierzchnie utwardzone 45 232 130-2 kanalizacja deszczowa

3. Zakres robót obejmuje:
3.1-Wymiana nawierzchni placu- nawierzchnia docelowa betonowa z odciskanym wzorem —1570 m2
- rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm -podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm
- nawierzchnia betonowa koloryzowana w kolorze pastelowym z odciskanym wzorem gr. 15 cm, zbrojona siatką zbrojeniową.
3.2- wymiana nawierzchni chodnika- nawierzchnia docelowo z płyt betonowych typu Dekor-125 m2 -rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem
-podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
-nawierzchni chodnika z płyt betonowych gr. 7 cm w kolorze pastelowym na podsypce cementowo
piaskowej

3.3- remont drogi dojazdowej - 237 m2
- rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm
- skropienie nawierzchni asfaltem
- warstwa wiążąca gr. 4 cm
- warstwa ścieralna gr. 3 cm
3.4- przeniesienie kapliczki
3.5- remont kanalizacji opadowej
3.6- urządzenie zieleni
3.7- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie i przedmiarach robót.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Projekt

- Przedmiar

- STWiOR

- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.03.2018 12:58
Ostatnia zmiana dnia: 2018-04-10 12:58:36
Dokument oglądany razy: 485
Podlega Ustawie