bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę fragmentu chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Tarnowiec (kontynuacja) - GK.271.20.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.
II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa fragmentu chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Tarnowiec (kontynuacja).”

2. Zakres prac obejmuje m.in. :
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne - ok. 400 m3,
- wykonanie podbudowy – ok. 570 m2,
- wykonanie chodnika z kostki Holland gr 6 cm – ok. 410 m2,
- wykonanie zjazdów z kostki Holland gr 8 cm – ok. 160 m2,
- zabudowanie krawężnika i obrzeża na ławie betonowej – ok. 240 mb,
- zabudowanie studzienek ściekowych fi 500 – 6 szt.


(kody CPV: 45 23 32 22 – 1 – roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
45 23 24 10 - 9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2. Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary robót.

3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót. Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Projekt

- Przedmiary

- Przekroje

- Specyfikacja techniczna

- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.04.2018 15:25
Ostatnia zmiana dnia: 2018-05-07 15:05:25
Dokument oglądany razy: 617
Podlega Ustawie