bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego ogrodzenia budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych na działce nr 487 w Koszycach Małych - IR -271.9.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone
- Ogłoszenie o wyborze oferty
- Informacja z otwarcia ofert


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.• ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

• TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Przebudowa istniejącego ogrodzenia budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych na działce nr 487 w Koszycach Małych.

2. Kod CPV:
45342000-6 wznoszenie ogrodzeń

3. Zakres robót obejmuje:
A. Demontaż istniejącego ogrodzenia 115 mb
B. Fundament betonowy grub. 40 cm, wys. 120 cm z betonu B15 -68,64 m3
C. Ogrodzenie od ul. Oświatowej:
- z gabionów stalowych – konstrukcja gabionów, oraz wypełnienie przęseł między słupkami siatka stalowa z prętów 4 mm ocynkowana ogniowo o oczkach 50 x 100 mm. Siatka formowana poprzez zgrzewanie poprzeczne i podłużne. Wysokość ogrodzenia 2,20 m, szerokość 24 cm, cokół 80 cm. Wypełnienie kamień czeski dolomitowo-kwarcowy granulacja 6-20 cm – kolor jasny z szarymi ( w tym 32,50 mb przęsła siatki) – 53,00 mb
D. Ogrodzenie od drogi powiatowej:
a)-Opis jak wyżej, lecz wys. 1,40 m-1,61 m ( w tym 32,50 mb przęsła z siatki) – 58,65 mb
b) - Opis jak wyżej, lecz wys. 1,40 m ( w tym 2,50 mb przęsła z siatki) – 9.53 mb
E. Furtka o wym. 1,20 x 1,80 m z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7012- profil zewnętrzny 100 x 50 mm – 1 szt
F. Furtka o wym. 1,25 x 1,40 m opis j.w. – 1 szt.
G. Brama o wym. 4,0 x 1,40 m przesuwna ręcznie z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych kolor RAL 7012- profil zewnętrzny 100 x 50 mm, szyna jezdna 80 x 80 mm - szt. 1
H. Brama dwuskrzydłowa o wym. 4,20 x 1,80 m z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych kolor RAL 7012, profil zewnętrzny 100 x 50 mm – szt. 1
I. Osłona śmietnikowa niezadaszone o ścianach wys. wys. 1,40 m z gabionów, z brama metalową przesuwna. Przy śmietniku dwa komplety stojaków na rowery.
J. Ławki z gabionów o wym. 1,40x0,45x0,40 z wypełnieniem kamieniami jak ogrodzenie oraz siedziskiem desek impregnowanych o grub. 50 mm – szt. 8
K. Ścianka zewnętrzna wys. 1,60 m pomiędzy terenem szkolnym a dojazdem od strony zachodniej z gabionów wypełniona kamieniem jak ogrodzenie – 7,30 mb
L. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z warstwami podłoża – m2 136
Ł. Ogrodzenie oddzielające hale sportowa od placu zabaw- kształt ogrodzenia nawiązujący wyglądem i kolorem do istniejącego ogrodzenia hali 6,02 m –wg rysunku.

4. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Kosztorysy

- Projekt

- STWiOR

- Umowa projekt

- Załączniki

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.04.2018 14:14
Ostatnia zmiana dnia: 2018-05-08 13:17:02
Dokument oglądany razy: 501
Podlega Ustawie