bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.04.2018 11:02, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja z otwarcia ofert - publikacja (15-05-2018 ms)

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w m. Łękawka oraz zmiana sposobu użytkowania świetlicy na potrzeby przedszkola - IR -271. 12.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p.zm./.• ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

• TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Łękawka oraz zmiana sposobu użytkowania świetlicy na potrzeby przedszkola.

2. Kod CPV:
45214100-1 – roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych


3. Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe, ziemne
- elementy żelbetowe konstrukcyjne
- ściany zewnętrzne, wewnętrzne
- konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki blacharskie
- stolarka okienna i drzwiowa
- podkłady, izolacje, posadzki, okładziny ścianach
- tynki wewnętrzne, malowanie
- elewacje, nawierzchnie,
- instalacje wewnętrzne wod-kan, CO, wentylacja
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.


4. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust.1 ustawy pzp (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

7. Wymagania związane z aspektem gospodarczym, środowiskowym lub społecznym wykonania zamówienia (art.29 ust.4 pzp): nie przewiduje się.
Załączniki:

- SIWZ

- Formularze

- BZP

- Przedmiary

- Dokumentacja

- STWiOR

- Projekt-umowa

- Odpowiedź


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 27.04.2018 11:02
Ostatnia zmiana dnia: 2018-05-09 13:25:49
Dokument oglądany razy: 447
Podlega Ustawie