bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w roku 2018 o wartości do kwoty 50 tys. zł brutto.- GK.271.22.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowaie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w roku 2018 o wartości do kwoty 50 tys. zł brutto.

1. Technologia wykonania:
a) zagęszczenie podłoża,
b) mechaniczne wysypanie poboczy tłuczniem i zagęszczenie go,
c) grubość warstwy tłucznia 7 cm (+-) po zagęszczeniu,
d) szerokość pobocza od 0.2m – 0.5 m,
e) uporządkowanie terenu i usunięcie pozostałości tłucznia z nawierzchni asfaltowej,
f) w razie potrzeby wykonanie korytowania i odwóz ziemi.

Łączna cena jednostkowa brutto za wykonanie 1m2 pobocza tłuczniowego będzie głównym kryterium wyboru oferenta.
W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
2. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wycenę robót.
a) Cena brutto za 1m2 pobocza tłuczniowego przy grubości warstwy 7 cm. ........zł/ m2.
b) Dodatek za każdy następny cm grubości warstwy /plus, minus/ .............zł/1m2.
c) Cena brutto za 1m2 korytowania i odwozu urobku przy grubości warstwy 7 cm ….....zł/ m2.
d) Dodatek za każdy następny cm grubości warstwy /plus, minus/ .............zł/1m2.
Cena jednostkowa brutto za wykonanie 1m2 pobocza tłuczniowego to suma kwot wyszczególnionych w poz. a), c). Łączna cena brutto będzie głównym kryterium wyboru oferenta.
3. Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2018 roku.
4. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy.
5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-15.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w roku 2018”.
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100% za 1 m2 pobocza.
V. Załączniki:

1. Wzór oferty – załącznik nr 1.

2. Projekt umowy – załącznik nr 2.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.05.2018 13:58
Ostatnia zmiana dnia: 2018-05-22 12:57:12
Dokument oglądany razy: 267
Nie podlega Ustawie