bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na Remont elewacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 19 w Tarnowie - IR -271.2 .2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 01 34, faks 14 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 19 w Tarnowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót wchodzących w skład zadania obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót podanego poniżej, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną w istniejących warunkach terenowych. Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów, łącznie z robotami towarzyszącymi. 2.1. Zakres robót w budynku obejmuje między innymi: Remont elewacji południowej, zachodniej i część północnej budynku, odnowienie oraz uzupełnienie brakujących elementów poszczególnych detali architektonicznych elewacji: demontaż rur spustowych, obróbek blacharskich, krat stalowych, skucie wadliwych tynków, czyszczenie tynków oraz elementów dekoracyjnych, montaż krat stalowych uprzednio zdemontowanych , wykonanie obrzutki z zaprawy, wykonanie tynków, gruntowanie, malowanie, montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, montaż rur spustowych Izolacja fundamentów budynku strona zachodnia i północna Skucie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach w części pomieszczeń przyziemia od strony północno-zachodniej Oczyszczenie i odgrzybienie ścian i spoin Wykonanie nowych tynków w tych pomieszczeniach. Wykonanie iluminacji elewacji UWAGA: przewiduje się skucie i wykonanie nowych tynków na płaskich powierzchniach ścian oraz renowację wszystkich elementów architektonicznych, dlatego też przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy bezwzględnie zbadać stan zachowania elementów architektonicznych i tynków poprzez ostukanie i stwierdzenie prawidłowości zespolenia z podłożem. W zależności od rodzaju uszkodzeń należy zastosować odpowiednie naprawy polegające między innymi na: usunięciu wadliwych tynków, uzupełnieniu ubytków i miejscowym wzmocnieniu, usunięciu zabrudzeń i starych farb. Do wykonania robót Wykonawca użyje materiałów wskazanych w projekcie lub równoważnych. 2.2. Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, dlatego wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac jak i przy organizacji placu budowy. 2.3. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie projektu budowlanego, wykonanego przez Studio IN s.c., 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 42/1, który określa zakres i sposób wykonania robót. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 2.5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 2.6.Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 30% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu renowacji elewacji budynków (użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub sakralnych) o wartości robót nie mniejszej niż 500.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia kierowania robotami elektrycznymi Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie. Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnienie warunku przynajmniej przez jednego z nich samodzielnie, zostanie uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunku przez konsorcjum. Zasoby (w tym doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy) Podwykonawców biorących udział w wykonaniu części zamówienia także może być brany pod uwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z Podwykonawcą. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarnie za wykonanie zamówienia. Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale Podwykonawcy(ów) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /Podwykonawcom/ Wykonawca powinien wskazać w ofercie przetargowej określić jaka część zamówienia będzie przez nich wykonywana (art.36 ust.4 pzp). 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta powinna być podpisana przez wszystkich Wykonawców lub lidera konsorcjum. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące indywidualnie każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, powinny być złożone przez każdego z nich odpowiednio. 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz Nr 226 poz. 1817 z 2009 r./ -jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, którzy udostępniają zasoby do realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1.Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (stwior). np. długotrwałe, intensywne opady deszczu, długotrwałe niskie temperatury, powodzie lub wystąpienia innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 1.2 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych. 1.3 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.4 W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5 W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli jednak Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego Podwykonawcy) wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana Podwykonawcy może nastąpić na taki który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot (Podwykonawca) wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.6 Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym. 1.7 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. W przypadku robót budowlanych Zamawiający przewiduje ponadto zmiany następujące: 2.1 Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 2.2 Wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji robót i wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót podstawowych. 2.3 Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19. W godz 7:30-15:30 od pon-pt w cenie 100zł brutto lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 w tym samym dniu o godz.12.15-sala207.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie przewiduje się.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:
- SIWZ
- Przedmiary
- BZP
- Projekt - osuszanie
- Projekt - elewacja i luminacja
- Projekt budowlany
- STWIOR

- Odpowiedź 1

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.03.2012 13:15
Ostatnia zmiana dnia: 2012-03-28 09:33:12
Dokument oglądany razy: 1534
Podlega Ustawie