bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki rowerowej z kanalizacją opadową w miejscowości Wola Rzędzińska II - GK.271.30.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
NIP 873-15-50-848
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki rowerowej z kanalizacją opadową w miejscowości Wola Rzędzińska II”

1. Zakres opracowania:
1) Przewidywany zakres projektu:

Lokalizacja – dz. nr 3444/1-2 w miejscowości Wola Rzędzińska o dł. ok. 700 mb – poglądowa mapa w załączeniu – teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

2) Zakres opracowania dokumentacyjnego obejmował będzie m.in.:
- sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – (Dz. U. z 2012, poz. 462 ze zm.) oraz przepisami Prawa budowlanego (Dz. U z 2017 r. poz. 1332).
a) Branża drogowa
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi,
- profil podłużny w skali 1: 500/50,
- przekroje poprzeczne w skali 1:100: w odległościach nie większych niż 50m całego zakresu, przekrój każdego zjazdu, oraz w miejscach charakterystycznych,
- przekroje typowe,
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych, w tym szczegóły zjazdów indywidualnych do przebudowy (każdy zjazd na odrębnym rysunku w skali 1 :500,
- tabele robót ziemnych sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych,
b) Branża sanitarna
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 dla kanalizacji deszczowej,
- profil podłużny kanału deszczowego,
- lokalizacja kanału w przekrojach poprzecznych,
- przekroje typowe,
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych,
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych,
c) Ponadto
- operat wodnoprawny 2egz. /jeśli wymagane/.,
- opinię geotechniczną /jeśli będzie wymagana/,
- decyzja środowiskowa /jeśli będzie wymagana/
- zgłoszenie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zaprojektowanie kanału technologicznego jeśli będzie wymagane
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- uzyskanie zgód/braków zgód od właścicieli nieruchomości na terenie których będzie zlokalizowana inwestycja.
3) Mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Specyfikacja, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacja winny być opracowane również w formie elektronicznej.
4) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do jednoosobowego podejmowania w imieniu Gminy Tarnów czynności w zakresie reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem projektu (w szczególności uzyskiwaniem uzgodnień branżowych i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę).
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania dwóch spotkań z mieszkańcami przedmiotowej drogi w którym obligatoryjnie weźmie udział Wykonawca celem uzgodnienia rozwiązań projektowych.

III. Warunki


1. Opracowana dokumentacja winna zawierać wszystkie uzgodnienia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Wartość brutto za wykonanie opracowania będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości opracowania oraz należny podatek VAT.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

5. Wykonawca do oferty załączy harmonogram prac, który będzie stanowił załącznik do umowy o realizacji projektu. Nie stosowanie się do harmonogramu prac będzie mogło stanowić podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie i naliczenie kar umownych.

6. Termin wykonania zamówienia do 15.12.2018 r. z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych.

7. Sposób zapłaty: trzy faktury, po zakończeniu etapów:

1. pierwsza faktura o wartości do 30% wartości całego zamówienia po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji inwestycji opracowanej na mapie do celów projektowych;
2. druga faktura o wartości do 60% całego zamówienia po wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym; dokumentacja musi być uprzednio przedłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów i zatwierdzona w konsultacji z sołtysem i radnym z Woli Rzędzińskiej II/,
3. trzecia faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

UWAGA! W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości przylegających do pasa drogowego, a konieczności zajęcia fragmentów tych nieruchomości przy realizacji inwestycji i jednocześnie braku możliwości innego rozwiązania, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o wartości 30% całości zamówienia i umowa zostanie rozwiązana. Brak zgód musi być dostarczony do Zamawiającego na piśmie z uzasadnieniem, po uprzednim przedstawieniu koncepcji ścieżki.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 15.06.2017 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki rowerowej z kanalizacją opadową w miejscowości Wola Rzędzińska II” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!!!

2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- Mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.06.2018 15:34
Ostatnia zmiana dnia: 2018-06-20 09:25:16
Dokument oglądany razy: 323
Nie podlega Ustawie