bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 dla OSP Jodłówka-Wałki - SA.3032.5.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm./.I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, krajowy numer identyfikacyjny 851661004, powiat tarnowski, województwo małopolskie, Polska, tel. +48 14 688 01 72, e-mail: bbardel@gmina.tarnow.pl faks 14 688 01 30, strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych, zwanej dalej pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jodłówka-Wałki.


2. Kod CPV:
34144210 -3 Wozy strażackie

3. Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 dla OSP Jodłówka-Wałki wg specyfikacji technicznej stanowiącej zał. nr 8 do siwz.

Wymagania ogólne:
3.1 Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą” Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, ważne na dzień odbioru samochodu, potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy, które należy dołączyć przy odbiorze samochodu.
3.2 Rocznik pojazdu nie starszy niż 2002.
3.3 Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym.
3.4 Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
3.5 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu.
3.6 Wykonawca zobowiązany będzie również do rozmieszczenia i zamontowania sprzętu, którym dysponuje OSP Zamawiającego - wykaz sprzętu znajduje się w załączniku nr 8 do siwz. Zamawiający wymaga uzgodnienia z przedstawicielem OSP rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i zamontowania.
3.7 Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy.
3.8 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu.
3.9 Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
3.10 Zakupiony samochód przeznaczony będzie na cele związane z ochroną przeciwpożarową.
3.11 Zamawiający wymaga udzielenie min. 12 miesięcy gwarancji na samochód z wszystkimi jego elementami składowymi i min. 24 miesięcy gwarancji na zabudowę pożarniczą oraz pełne jej wyposażenie, w tym autopompa, zwijadło z szybkim natarciem, masz oświetleniowy, regały, palety itp., za wyjątkiem sprzętu dostarczanego przez Zamawiającego lub OSP do zabudowy.
3.12 Zamawiający wymaga zapewnienia bezpłatnego serwisu przedmiotu zamówienia przez okres gwarancji.
3.13 Pojazd ma zostać oznakowany numerami operacyjnymi PSP, zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. KG PSP Nr 1 z 2008, poz. 8, z późn.zm.). Właściwy numer operacyjny zostanie podany w trakcie wykonywania umowy.
3.14 Dostarczany przedmiot zamówienia ma być nieobciążony prawami osób trzecich.
3.15 Zamawiający, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia może korzystać zarówno z uprawnień rękojmi za wady jak i gwarancji jakości, wynikającej z ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 80, z późn. zm.). Wykonawca składając ofertę może wydłużyć okres gwarancji, co będzie odpowiednio punktowane przez Zamawiającego, zgodnie z dalszymi zapisami SIWZ.
3.16 Pojazd będący przedmiotem umowy musi być zarejestrowany w Polsce.
4. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
5. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadkach wątpliwych (np. rozbieżności, braki, wady opisów technicznych i siwz) - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w siwz. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu sprecyzować minimalne oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego.

7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust.1 ustawy pzp (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

8. Wymagania związane z aspektem gospodarczym, środowiskowym lub społecznym wykonania zamówienia (art.29 ust.4 pzp): nie przewiduje się.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- BZP - zminana

- Formularze

- Projekt umowy

- Załącznik 8 - specyfikacja (poprawiony)

- Zmiana SIWZ

- Zmiana SIWZ 2 - zmiana terminu składania ofert na 14-06-2018 

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.06.2018 13:24
Ostatnia zmiana dnia: 2018-06-21 08:19:45
Dokument oglądany razy: 634
Podlega Ustawie