bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług na wynajem koparko – spycharki na teren Gminy Tarnów w ilości 1200 godzin w roku 2012 - GK.271.2.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów


II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na wynajem koparko – spycharki na teren Gminy
Tarnów w ilości 1200 godzin w roku 2012, o następujących parametrach:
- napęd na 4 koła
- pojemność łyżki przedniej – ok. 1m³
- pojemność łyżki tylnej – od 0,25 m³ do 0,6 m³,
- długość ramienia ok. - 6m,
- tylna łyżka wymienialna na większą oraz do pogłębiania i odtwarzania rowów.
Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45.52.00.00-8 /wynajem koparki wraz z obsługą operatorską/

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy
Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl


V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.


VI. Termin wykonywania zamówienia ustala się: do 14 -12- 2012 r.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa
zamówień publicznych, dotyczące:
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia;
2.1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - min. 1
zadanie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.
Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia
warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

IX. Wadium - nie jest wymagane.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik
Podawczy/ w terminie do dnia 5.03.2012r. do godz. 13.30
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13.45 (sala 207 II piętro)

XI. Termin związania ofertą: 30 dni

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.Dokumentacja:

- SIWZ

- BZP - ogłoszenie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.02.2012 15:09
Ostatnia zmiana dnia: 2012-03-28 16:09:27
Dokument oglądany razy: 1357
Podlega Ustawie