bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - GK.271.31.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPostępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: "Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj:
• Odbudowa drogi gminnej tzw. Górówka dz. ewid. nr 85/1-15 (201482K) w miejscowości Jodłówka-Wałki w km 0+000 – 0+690 zniszczonej podczas powodzi w 2011 roku,
• Remont drogi gminnej nr 201545K tzw. Kolonia w miejscowości Radlna na dz. ewid. nr 88 i 103 w km od 0+000 – 0+166; 0+166 – 0,566; 0+166 – 0+790 zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku,
• Remont drogi gminnej nr 201555K tzw. Na Kloca w miejscowości Radlna na dz. ewid. nr 276 w km 0+000 – 0+540 zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku,
• Remont drogi gminnej ne 201488K tzw. k/ Sroki w miejscowości Jodłówka-Wałki dz. ewid. nr 384/1 w km 0+428 – 0+920 zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku”.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45-23-32-20 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45-23-32-20 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45-23-32-00 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45-23-31-42 6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45-23-13-00 8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2. Zakres prac będzie obejmował m. in.:
Odbudowa tzw. Górówki w miejscowości Jodłówka-Wałki:
• odbudowę drogi (podbudowy, nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki)
• wykonanie kanalizacji opadowej
• przebudowę sieci wodociągowej
Remont drogi tzw. Kolonia w Radlnej:
• roboty ziemne
• uzupełnienie podbudowy
• wykonanie nawierzchni asfaltowej
• regulacja pionowa studni chłonnych i krat ściekowych ulicznych
Remont drogi tzw. Na Kloca w miejscowości Radlna:
• roboty rozbiórkowe
• uzupełnienie podbudowy
• ułożenie korytek ściekowych wzdłuż drogi
• regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
• wykonanie nawierzchni asfaltowej
Remont drogi tzw. k. Sroki w miejscowości Jodłówka-Wałki:
• uzupełnienie podbudowy
• wykonanie nawierzchni asfaltowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót.
3. Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Przedmiary

- Opis, dokumentacja techniczna

- Specyfikacja techniczna

- Wzór umowy

- Odpowiedź

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.06.2018 19:05
Ostatnia zmiana dnia: 2018-07-11 10:41:43
Dokument oglądany razy: 420
Podlega Ustawie