bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 71 w Nowodworzu - GK.271.37.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Postępowanie zakończone

- Zestawienie ofert
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 71 w Nowodworzu”


III. Warunki


1. Wartość brutto za wykonanie ww. oświetlenia będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do realizacji zadania oraz należny podatek VAT.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

4. Termin wykonania zamówienia do 15.11.2018 r.

5. Sposób płatności: przelew – 30 dni po bezusterkowym końcowym odbiorze

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie oświetlenia drogi nr 71 w Nowodworzu” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!!!.

2. Oferta musi zawierać formularz ofertowy wraz z kosztorysem oraz zestawieniem RMS.

3. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- Projekt

- Mapa

- Kosztorys

- dokumentacja

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.09.2018 10:02
Ostatnia zmiana dnia: 2018-09-27 14:53:37
Dokument oglądany razy: 409
Nie podlega Ustawie