bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa wyposażenia do domu kultury w Tarnowcu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Informacja z otwarcia ofert- Odpowiedź i zmiana i terminu składania ofert na 20-07-2018 r.


Dostawa wyposażenia do domu kultury w Tarnowcu

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu dostawy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia wg. załącznika nr 8a, 8b, 8c, 8d do siwz w następujących częściach: Część I Meble- zgodnie z zał. Nr 8a do siwz Część II Wyposażenie kuchni i AGD- zgodnie z zał. Nr 8b do siwz Część III Sprzęt elektroniczny i komputerowy- zgodnie z zał. Nr 8c do siwz Część IV Siłownia- zgodnie z zał. Nr 8d do siwz 3.2 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pierwszego gatunku, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym lub być nie gorszym niż określone w załączniku nr 8a, 8b, 8c, 8d do siwz. 3.3 Przedmiot zamówienia musi posiadać ważne wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, w tym ważne certyfikaty na znak bezpieczeństwa (CE), certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych atesty itp. 3.4 Zamówienie obejmuje transport, ubezpieczenie do czasu odbioru, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy, a także ich montaż. 3.5 Miejsce dostawy: 33-112 Tarnowiec ul. Tarnowska 68. Budynek będący miejscem docelowym dostawy ma dojazd od ul. Nadbrzeżnej i plac przy obiekcie. Wniesienie wyposażenia schodami terenowymi z różnicą wysokości ok. 3 m. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do właściwego opakowania sprzętu i do jego zabezpieczenia na czas transportu. Dostarczony sprzęt musi być opakowany w sposób zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. Każde opakowanie musi być fabrycznie zamknięte i zawierać naklejoną na zewnętrznej powierzchni etykietę zawierającą informacje jednoznacznie identyfikująca produkt, jak: nazwa i model sprzętu, numer seryjny sprzętu, nazwa producenta itp. dane pozwalające na zidentyfikowanie przedmiotu przy odbiorze. 3.7 Wykonawca dostarczy sprzęt z pełną dokumentacją w języku polskim umożliwiającą prawidłowe i bezpieczne jego użytkowanie, zawierającą w szczególności dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i inne, jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji takie dokumenty przewidują. 3.8 W przypadku dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia postanowień licencyjnych wraz z nośnikami licencji na oprogramowania, w tym kodami aktywacyjnymi oprogramowania (klucze produktów) oraz do instalacji i konfiguracji sprzętu w miejscu dostawy. 3.9 W przypadku dostawy mebli, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowych pomiarów pomieszczenia na meble kuchenne, z uwagi na nie dokończone na dzień ogłoszenia przetargu prace obłożenia ścian płytkami ściennymi.

- BZP

- BZP - zmiana

-SIWZ

- Projekt umowy

- Formularze

- Załącznik nr 8

- Rysunki

- Odpowiedź

- Wyjaśnienia

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.07.2018 18:30
Ostatnia zmiana dnia: 2018-10-04 13:25:28
Dokument oglądany razy: 698
Podlega Ustawie