bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług transportowych środkami transportu o ładowności powyżej 20 ton na odległość do ok. 150 km na teren Gminy Tarnów w ilości ok. 200 tys t-km w 2019 roku - GK.271.2.2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług transportowych środkami transportu o ładowności powyżej 20 ton na odległość do ok. 150 km na teren Gminy Tarnów w ilości ok. 200 tys t-km w 2019 roku.

III. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecał prace polegające na: świadczeniu usług transportowych poprzez przewóz materiałów sypkich np. pospóła żwirowa, piasek, kamień łamany, gruz, ziemia w ilości ok. 200 tys. t/km na terenie Gminy Tarnów.

Uwaga!
1) Wykonawca usługi winien dysponować min. 2 pojazdami samowyładowczymi o ładowności powyżej 20 ton z czego minimum jeden tzw. tandem.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2019 r.

V. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium wyboru:
1. Podana w ofercie cena za 1 t-km powinna zawierać w sobie: koszt przejazdu pojazdu w obie strony, wynagrodzenie kierowcy, należny podatek VAT.
2. Przewozowi podlegać będą materiały sypkie takie jak: pospółka, piasek, kamień łamany, ziemia.
3. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby ten zamontował na obu pojazdach urządzenia GPS, które zostaną mu udostępnione przez Zamawiającego. Koszty montażu urządzeń GPS pokrywa Wykonawca we własnym zakresie. Urządzenia muszą zostać zamontowane najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Kryterium wyboru: 100 % cena brutto za 1 t-km na odległość do ok. 150 km

VI. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103, tel. 14 688-01-42 lub 43.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 14.01.2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Świadczenie usług transportowych środkami transportu o ładowności powyżej 20 ton na odległość do ok. 150 km na teren Gminy Tarnów w ilości ok. 200 tys. t-km w 2019 roku”.
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pok. 207.
VIII. Załączniki:

1. Wzór oferty – załącznik nr 1.

2. Wykaz sprzętu – załącznik nr 2.

3. Projekt umowy – załącznik nr 3.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 03.01.2019 08:18
Ostatnia zmiana dnia: 2019-01-15 11:00:31
Dokument oglądany razy: 248
Nie podlega Ustawie