bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów - IR. 271.17.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Postępowanie zakończone

- Otwarcie ofert

- Ogłoszenie o wyborze ofertyWykonawcy wykorzystujący do składania ofert przez Epuap „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i wpisaniu nazwy odbiorcy URZĄD GMINY TARNÓW (33-100 TARNÓW, WOJ. MAŁOPOLSKIE) będą przesyłali oferty z automatu na skrytkę /tp1fo1l54b/SkrytkaESP co będzie tożsame z dostarczeniem oferty na skrytkę wskazaną w SIWZ tj. /tp1fo1l54b/Przetargi
 Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1.Zamawiającym jest Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów Telefon/faks: tel: (14) 688-01-34, faks: (14) 688-01-30 . www.gmina.tarnow.pl

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej bbardel@gmina.tarnow.pl.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopi dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

§ 2
Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 .). Ustawa będzie dalej w skrócie nazywana ustawą Pzp. Numer sprawy IR. 271.17.2018

§ 3
Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Tarnów w podziale na trzy sektory – jako trzy odrębne części (oferty częściowe) t.j. Część I, Część II, Część III. Zakres zamówienia dotyczy wyłącznie odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Tarnów oraz zagospodarowanie odebranych odpadów, poprzez odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, który
określa przedmiot zamówienia.

3. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
90500000-2 Usługi związane z odpadami;
90512000-9 Usługi transportu odpadów;
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Załączniki:

- TED - Ogłoszenie

- SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wzór umowy

- Oferta

- JEDZ

- Grupa kapitałowa - oświadczenie

- wykaz sprzętu

- Wykaz instalacji

- Wykaz usług

- Załączniki - inne 

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.11.2018 11:23
Ostatnia zmiana dnia: 2019-02-06 09:06:41
Dokument oglądany razy: 862
Podlega Ustawie