bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w 2019 roku w ramach projektu -Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza - GK.271.6.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. : Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w 2019 roku w ramach projektu -Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza".
2. Zakres prac obejmował będzie:
1) kontynuację budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki- Stare Żukowice w miejscowości Jodłowka Wałki- dł. ok.420 mb /etap IW,
2) kontynuację budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice - Szczepanowice w miejscowości Błonie w kierunku Szczepanowie - ok. 250 mb /etap III/.
(kody CPV: 45 23 32 22 - 1 - roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 45 23 24 10 - 9 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
2. Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary robót.
3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach". Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp.:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określanego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem".
4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia których dotyczą wymagania zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie:
- robót ziemnych,
- podbudowy,
- nawierzchni z kostki,
- kanalizacji opadowej,
- oznakowania,
- robót wykończeniowych
w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej siwz realizację przedmiotowego zamówienia.
4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/wym. osób:
a) Wykonawca jest zobowiązany udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim wykonaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i SIWZ, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu informacje nt. stanu oraz sposobie zatrudnienia ww. osób,
c) w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. a i b Zamawiający zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli,
d) jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści lit. a i b, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
IV. Terminy:
AJ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy B/ zakończenie robót ustala się: 31.07.2019 r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o któiym mowa w art. 67 ust.l pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Przedmiar

- Dokumentacja

- Dokumentacja_uzup

- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.01.2019 15:37
Ostatnia zmiana dnia: 2019-02-21 14:44:23
Dokument oglądany razy: 666
Podlega Ustawie