bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2019 10:48, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja z otwarcia ofert - publikacja (22-03-2019 ms)

Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów - ZP.271.1.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.53)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów”

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
województwo małopolskie
NIP 8731550848 REGON 851661004
tel. (14) 688-01-17, fax: (14) 688-01-30
strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
e-mail: urząd@gmina.tarnow.pl

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III.INFORMACJE OGÓLNE.

1.Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 19, 33-100 Tarnów zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów”.

2.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

3.Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

4.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego SIWZ.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu:
1.1 Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszar Gminy Tarnów; zwanego dalej „Studium” na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XLIII/475/2018 z dnia 26 września 2018 r. Powierzchnia Gminy to 8 269, 35 ha
1.2Aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego opracowania ekofizjograficznego, poprzez sprawdzenie obecnego opracowania i dostosowanie do obecnych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
1.3„Programu przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy” na okres najbliższych 30 lat, składającego się z części tekstowej i granicznej; dokument ten posłuży za jedną z wytycznych do ustalenia „Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” w projekcie Studium, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych gminnych programów i opracowań.
1.4 Innych dokumentów wynikających z niniejszej umowy .

2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1.rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzą do wykonania przedmiotu zamówienia,
2.2.pozyskania odpowiednich – niezbędnych przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia -podkładów geodezyjnych i kartograficznych nie udostępnionych przez Zamawiającego;
2.3.uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z:
2.3.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)
2.3.2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233);
2.3.3 innych przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

3.wykonania stosownych analiz oraz bilansów terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizy i bilanse winny opierać się m.in. na wizji w terenie oraz innych dokumentach/mapach/analizach umożliwiających ich prawidłowe wykonanie;

4.wykonania stosownych analiz oraz bilansów na potrzeby sporządzenia „Programu przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy” na okres najbliższych 30 lat, w oparciu o m.in.:
4.1 analizę dotychczasowego zainwestowania;
4.2 dane społeczno-demograficzne,
4.3 bilanse terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4.4 analizę realizacji ustaleń zawartych w obowiązujących planach miejscowych w zakresie zobowiązań gminy do realizacji zadań własnych,
4.5 inne dokumenty strategiczne czy planistyczne gminy,
4.6 oceny aktualności studium i planów miejscowych;
4.7 wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnów;

5.zawarcia w „Programie przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy”:
5.1wyników analiz i bilansów, o którym mowa w pkt 4 i 5;
5.2 wykazu powierzchni (w hektarach oraz w udziale %) terenów przeznaczonych w projekcie Studium oraz w obowiązujących planach miejscowych pod różnego typu zabudowę, z podziałem na tereny o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem wszystkich przeznaczeń terenów;
5.3wskazania obszarów, dla których należałoby w pierwszej kolejności sporządzić projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6. wykonania w imieniu Wójta Gminy, za jego pośrednictwem i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty pism i ogłoszeń przygotowuje Wykonawca a firmuje i podpisuje Wójt Gminy Tarnów;

7. ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym do wzięcia czynnego udziału w dyskusji lub dyskusjach publicznych dotyczących projektu Studium oraz udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez Wójta Gminy Tarnów a dotyczących przedmiotu zamówienia;

8. wprowadzenia – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań do projektu Studium wynikających ze wskazań zawartych w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tarnów oraz z wniosków, opinii, uzgodnień i uwag, jakie zostaną złożone do projektu Studium zarówno przez osoby fizyczne, prawne, inne organy, jak i instytucje;

10. powiązania ustaleń projektu Studium z ustaleniami zawartymi w gminnych dokumentach strategicznych, finansowych, środowiskowych i innych mających wpływ na formułowanie zapisów projektu Studium;

11. powiązania ustaleń projektu Studium z obecnie prowadzonymi procedurami planistycznymi w zakresie sporządzania planów miejscowych oraz powiązań ustaleń projektu Studium do zapisów obowiązujących planów miejscowych;

12. aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego opracowania ekofizjograficznego na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2019r. poz. 42 ) – poprzez sprawdzenie obecnego opracowania i dostosowanie do obecnych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych.

13. przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
14. sporządzenia projektu podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2018 r. poz. 2081);

15. wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia Studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa przez Wojewodę.

16.sformułowania ustaleń i zapisów Studium w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji i w nawiązaniu do obowiązujących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.02.2019 10:48
Ostatnia zmiana dnia: 2019-02-26 10:48:05
Dokument oglądany razy: 335
Podlega Ustawie