bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie oświetlenia drogowego na dz. nr 102/1, 90/2 tzw. Pasternik w Błoniu - GK.271.10.2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
NIP 873-15-50-848
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie oświetlenia drogowego na dz. nr 102/1, 90/2 tzw. Pasternik w Błoniu


III. Warunki

1. Wartość brutto za wykonanie ww. oświetlenia będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do realizacji zadania oraz należny podatek VAT.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

4. Termin wykonania zamówienia do 31.05.2019 r.

5. Sposób płatności: przelew – 30 dni po bezusterkowym końcowym odbiorze

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 4.03.2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie oświetlenia drogowego na dz. nr 102/1, 90/2 tzw. Pasternik w Błoniu”. Z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!!!!!

2. Oferta musi zawierać formularz ofertowy wraz z kosztorysem oraz zestawieniem RMS.

3. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz

- Fundament

- Oprawa

- Projekt

- Przedmiar

- Schemat

- Warunki

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.02.2019 07:31
Ostatnia zmiana dnia: 2019-03-07 12:41:50
Dokument oglądany razy: 446
Nie podlega Ustawie