bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec - działki numer 39/22 o pow. 0.5228 ha, objętej KW numer TR1 T/00053335/9, niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne z usługami - GR 6840 04 3 2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony
Unieważniony
GR.6840.04.4.2019                                                   

Tarnów, dnia 16.04.2019 r

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Tarnów odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec - działki nr 39/22 o pow. 0.5228 ha, z powodu uchybienia wymogu ukazania się ogłoszenia przed upływem 30 dni.

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów - ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec - działki numer 39/22 o pow. 0.5228 ha, objętej KW numer TR1 T/00053335/9, niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne z usługami.

Cena wywoławcza 72 000.00 zł netto (16737,18 €).


Termin zagospodarowania - brak. Obciążenia - działka usytuowana w strefie technicznej gazociągów wysokoprężnych (w cz. 2/10) i strefie linii elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV
(wcz.5/10).

Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 10 maja 2019 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą. Pouczenie :

W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego
pełnomocnika.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od
zawarcia umowy.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Tarnowiec, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane teleadresowe-nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.04.2019 15:39
Ostatnia zmiana dnia: 2019-04-18 09:33:48
Dokument oglądany razy: 181
Nie podlega Ustawie