bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - GR.6840.03.2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
- Wynik rokowańWójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, które zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro).

Przedmiotem rokowań są niezbudowane działki położone w miejscowości Jodłówka-Wałki
objęte KW numer TR1T/00031269/5,
- działki, dla których ustalono warunki zabudowy:
1) numer 270/17 o pow. 0.13 ha, cena wywoławcza 28 600,00 zł netto ( 6686,93 €), zaliczka 2900,00 zł,
2) numer 270/14 o pow. 0.13 ha, cena wywoławcza 26 400,00 zł netto ( 6172,55 €), zaliczka 2700,00 zł,
- działki, które objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
3) numer 270/11 o pow. 0.17 ha, cena wywoławcza 35 200,00 zł netto ( 8230,07 €),
zaliczka 3600,00 zł,
4) numer 270/12 o pow. 0.20 ha, cena wywoławcza 41 800.00 zł netto (9773,21 €),
zaliczka 4200,00 zł.

Obciążenia – brak. Zobowiązania – bark. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i ich aktualizacja- brak

Przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym miały miejsce w dniu 14 września 2018 roku oraz w dniu 2 stycznia 2019 roku.
Termin składania ofert - do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00.

Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w dniu 23 maja 2019 r. o godz 9:30

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:
1) wpłacenie zaliczki w wysokości wyżej wymienionej, w gotówce, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 20 maja 2019 r. włącznie, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
2) złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w rokowaniach w zalakowanej kopercie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tarnów (33-100 Tarnów ul. Krakowska 19) parter, w terminie do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie winno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę osoby prawnej i jej adres,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty wraz z kopią
dowodu wpłaty zaliczki,
W rokowaniach należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.
Cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed terminem zawarcia aktu notarialnego na rachunek NRB 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie,
Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Pouczenie :
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony na nabywcę nieruchomości w tych rokowaniach od zawarcia umowy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości , to jest sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.
Ogłoszenie o rokowaniach wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Jodłówka-Wałki, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów, gdzie zamieszczono również regulamin rokowań i załączniki wymagane do zgłoszenia udziału w rokowaniach:
- Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnów
- Zgłoszenie udziału w rokowaniach zamieszczony jest na stronie BIP .
Zastrzeżenie – Wójtowi Gminy Tarnów przysługuje prawo zamknięcia rokowań, bez wybrania nabywcy nieruchomości.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży w trybie rokowań zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14
Załączniki:

- Zarządzenie/formularz

- Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.04.2019 11:48
Ostatnia zmiana dnia: 2019-05-27 11:45:56
Dokument oglądany razy: 209
Nie podlega Ustawie