bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Modernizacja/remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Tarnów w 2019 roku - GK.271.13.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. : „Modernizacja/remont dróg transportu rolnego na terenie Gminy Tarnów w 2019 roku”.


2. Zakres prac obejmował będzie m.in. wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltowej na następujących drogach:
-Droga zlokalizowana na dz.o nr 660 tzw.Na Budzika w miejscowości Łękawka–ok.550 mb
-Droga zlokalizowana na dz.o nr 217 tzw. Na Granicy w miejscowości Radlna – ok. 185 mb
-Droga zlokalizowana na dz.o nr 92/2-92/4 tzw. Na Pieprzyka w miejscowości Poręba Radlna – ok. 350 mb.

(kody CPV: 45-23-32-20 7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg).

2. Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary robót.

3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Załączniki:

- SIWZ + Projekt umowy

- BZP

- Przedmiary

- Formularze

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.05.2019 13:38
Ostatnia zmiana dnia: 2019-06-07 13:51:32
Dokument oglądany razy: 337
Podlega Ustawie