bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Remont przepustu pod ul. Okrężną w miejscowości Zgłobice - GK.271.16.2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Remont przepustu pod ul. Okrężną w miejscowości Zgłobice na terenie Gminy Tarnów.

Technologia wykonania:
a) wyczyszczenie istniejącego przepustu z gruzu i piasku (ok. 20 m3)
b) montaż rur K2KAN XXL o średnicy 1400mm – zewnątrz, 1200mm – wewnątrz (3 szt. po 6mb)
c) uszczelnienie betonem przyczółków z obu stron
d) uzupełnienie poboczy i stopniowe zamulenie od góry przepustu piaskiem mieszanym z wodą w ilości 100 m3
e) umocnienie przyczółku od dna rury do wysokości jezdni ok. 6m gruzem granulacji mieszanej z piaskiem lub ziemią w ilości ok. 60m3
f) wyrównanie i obsianie stożków trawą
g) montaż korytek skarpowych na ławie betonowej – ok. 6mb (od strony południowo-wschodniej)
h) uporządkowanie terenu

W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.
III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
2. Termin realizacji zamówienia: od 13.06.2019 do dnia 25.06.2019 roku.
3. Termin i sposób zapłaty: do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Okres gwarancji: 12 miesięcy.
5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. 14/688-01-15.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Remont przepustu pod ul. Okrężną w miejscowości Zgłobice na terenie Gminy Tarnów”.
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%
- Formularz ofertowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.06.2019 14:35
Ostatnia zmiana dnia: 2019-06-12 16:53:18
Dokument oglądany razy: 153
Nie podlega Ustawie