bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2019 14:36, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o wyborze oferty - publikacja (27-06-2019 ms)

Modernizacja/remont drogi transportu rolnego położonej na dz. nr 18 i 28 w m. Nowodworze – Gmina Tarnów - GK.271.15.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
- Informacja z otwarcia ofert
I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. : „Modernizacja/remont drogi transportu rolnego położonej na dz. nr 18 i 28 w m. Nowodworze – Gmina Tarnów”.


2. Zakres prac obejmował będzie m.in. wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni asfaltowej – dł. ok. 360 mb

(kody CPV: 45-23-32-20 7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg).

2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp.:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określanego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia których dotyczą wymagania zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie:
- robót ziemnych,
- podbudowy,
- nawierzchni asfaltowej,
- oznakowania,
- robót wykończeniowych
w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej siwz realizację przedmiotowego zamówienia.

4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/wym. osób:
a) Wykonawca jest zobowiązany udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim wykonaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i SIWZ, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu informacje nt. stanu oraz sposobie zatrudnienia ww. osób,
c) w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. a i b Zamawiający zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli,
d) jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści lit. a i b, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.08.2019 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Projekt umowy

- Przedmiary

- Formularze

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.05.2019 14:36
Ostatnia zmiana dnia: 2019-06-14 12:28:29
Dokument oglądany razy: 298
Podlega Ustawie