bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu centrum wsi Radlna w sąsiedztwie budynku Wielofunkcyjnego na przestrzeń społeczno-rekreacyjną - IR -271.6.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34,
faks 014 688 01 03.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu centrum wsi Radlna w sąsiedztwie budynku Wielofunkcyjnego na przestrzeń społeczno-rekreacyjną.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje między
innymi:
budowa placów zabaw dla dzieci budowa boiska sportowego budowa wiaty z zadaszeniem - miejsce na grila
budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych
wykonanie terenów utwardzonych - ciągów pieszych
budowa odwodnienia terenu budowa oświetlenia terenu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 30% którym mowa w
art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.51-8, 45.11.27.23-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w
wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem robót brukarskich o wartości robót nie mniejszej niż 500.000 zł brutto, wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie:
spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz:
a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b pzp Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnienie warunku przynajmniej
przez jednego z nich samodzielnie, zostanie uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunku
przez konsorcjum. Zasoby (w tym doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy)
Podwykonawców biorących udział w wykonaniu części zamówienia także może być brany pod
uwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z Podwykonawcą.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1.Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych warunków
pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR). np. długotrwałe, intensywne opady deszczu, długotrwałe
niskie temperatury, powodzie lub wystąpienia innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
1.2 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień
umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na
osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub
wyższych. 1.3 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.4 W przypadku
przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5 W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli jednak
Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego Podwykonawcy) wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, zmiana Podwykonawcy może nastąpić na taki który wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot (Podwykonawca) wskazany na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. 1.6 Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności
powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym. 1.7 W
przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
2. W przypadku robót budowlanych Zamawiający przewiduje ponadto zmiany następujące: 2.1
Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcę. 2.2 Wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania robót
uzupełniających lub dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji robót i wystąpienia okoliczności powodujących
konieczność zmiany terminu wykonania robót podstawowych. 2.3 Zmiana sposobu lub zakresu wykonania
robót w przypadkach zmiany przepisów skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż
założono w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada
Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu
okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego
pisemnie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych
związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana
danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-
100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101 Ip w cenie 150zł brutto lub pocztą, a także nieodpłatnie na stronie
internetowej zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A. Otwarcie
ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie w tym samym dniu o godz. 12.15 (sala 207 - II piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Tak - PROW 2007-2013-działanie Odnowa i rozwój wsi.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiary

- Projekt

-STWIOROpublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 23.04.2012 15:22
Ostatnia zmiana dnia: 2012-05-22 18:59:02
Dokument oglądany razy: 1384
Podlega Ustawie