bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej – stan zerowy - IR -271.9.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyTarnów: Budowa Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej - stan zerowy.

Numer ogłoszenia: 169740 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 688 01 34, faks 014 688 01 03.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Przedszkola Publicznego w Woli
Rzędzińskiej - stan zerowy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: roboty ziemne
fundament i ściany fundamentowe roboty izolacyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym
mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane
oświadczenie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w
wykonaniu min. 2 zadań - robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia
na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych
oraz: a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane
oświadczenie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane. Ocena spełnienia tego
warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego
oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: aoświadczenia,
że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane
oświadczenie. Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1.Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych
warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (stwior) np. długotrwałe, intensywne opady deszczu
lub śniegu, długotrwałe niskie temperatury, powodzie lub wystąpienia innych obiektywnych okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, w tym. siły wyższej jak katastrofa naturalna, strajk, pożar, awaria sieci
elektrycznej, gazowej, eksplozja, -wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia. 1.2 W
uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień
umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w
ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał
Zamawiający lub wyższych. 1.3 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych
lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.4 W
przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5 W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli
jednak Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego Podwykonawcy)
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana Podwykonawcy może nastąpić na taki
który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot (Podwykonawca) wskazany na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.6 Zmiana postanowień umowy w związku z
zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w
interesie publicznym. 1.7 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. W przypadku robót budowlanych Zamawiający
przewiduje ponadto zmiany następujące: 2.1 Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez
właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 2.2 Wydłużenie terminu wykonania
umowy w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych wynikłych w
trakcie realizacji robót i wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania
robót podstawowych. 2.3 Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany
przepisów skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w
dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu
pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności
mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych
związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana
danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów,
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101 Ip, w cenie 50 zł lub pocztą na podstawie pisemnego
zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym
pok. 6A. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie w tym samym dniu o godz.
12.15 (sala 207- II piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Nie przewiduje się..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki
- SIWZ
- BZP
- Przedmiary
- STWIOR
- Projekt

- Odpowiedź 1

- Szczegóły fundamentów - rysunek

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.05.2012 10:19
Ostatnia zmiana dnia: 2012-06-13 12:35:31
Dokument oglądany razy: 1597
Podlega Ustawie